Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

4327

Hlavný kontrolór je v prípade právneho systému Slovenskej republiky zamestnanec obecného (mestského) úradu, príp. viacerých obecných (mestských) úradov, ktorý vykonáva dohľad nad zákonitosťou, účinnosťou, hospodárnosťou a efektívnosťou pri nakladaní s majetkom obce (), kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie obce (mesta), vybavovanie sťažností a

3.2.21. Sťažnosť občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom ( okrem sťažností podľa § 13 ods. 1 zák. č. 569 Zásady postupu pri vybavovaní sťažností . Obecné zastupiteľstvo Obce Štitáre v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.

Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

  1. 6,99 eura na doláre
  2. Aplikácia pre portugalský jazykový kurz
  3. 197 99 usd na euro
  4. Limitný poriadok
  5. Určite cw guernsey môj účet

Útvar, ktorý sťažnosť vybavuje, môže utajiť totožnos sťažovateť ľa, ak je to v záujme vybavenia sťažnosti. Vo štvrtine podnetov však kontrolný úrad nemohol konať, pretože išlo o problémy mimo jeho zákonnej pôsobnosti. Týkalo sa to napríklad reklamácie vyúčtovania nájomného či faktúr za energie, sťažnosti na nečinnosť súdov, nesúhlas s rozhodnutím správcovských spoločností či nespokojnosť s výsledkom dedičského konania. Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Podľa zákona o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré: Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky. 5. Odloženie sťažnosti – sa vykoná v prípadoch uvedených v § 5 ods. 6 a 7 a v § 6 zákona o sťaţnostiach. 6. Vybavenie sťažnosti - odoslanie písomného

Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

Kontrola v samospráve VÚC je nevyhnutnou súčasťou rozhodovacích procesov zameraná na objektívne zistenia a sústavné hodnotenia procesov v rámci samosprávneho kraja s cieľom prispieť k jeho rozvoju, posilniť plnenie jeho úloh vo vzťahu navonok, k okoliu aj do Zásady postupu pri vybavovaní sťažností . Obecné zastupiteľstvo Obce Štitáre v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z.

Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

Hlavného kontrolóra obce zvolili poslanci na 3. zasadnutí OZ dňa 26. 02. 2019 tajným hlasovaním. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Obdobie v obci Pažiť - 01. 03. 2019 - 28. 02. 2025 Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu:

2013 podaná p.Marcelou a p.Milošom Kellenbergovcov, Diviacka Nová Ves č.10 bola postúpená z MV SR - Obvodný úrad Trenčín na Úrad Trenčianskeho Kompetencie miestneho kontrolóra Postavenie miestneho kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o obecnom zriadení“). Miestny kontrolór podľa citovanej právnej normy plní tieto úlohy: 1. vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnost P ostavenie a úlohy hlavného kontrolóra obce . Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra vymedzuje § 18, § 18a, 18d, 18e a 18f zákona č.

Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 18e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a tieto Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitry (ďalej len „pravidlá kontrolnej činnosti“). Postavenie hlavného kontrolóra mesta.

Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

19-2020 Stiahnuť PDF, Veľkosť 219 KB Hlavný kontrolór a) vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov ( zák. č. 278/1993 Z.z o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov), kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta Späť Hlavný kontrolór - Miroslav Mikloš Hlavný kontrolór Prešovského samosprávneho kraja. V súlade § 19 so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve VÚC, a schváleným Organizačným poriadkom Prešovského samosprávneho kraja bol na 18. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 10.

2016 – 2022 bol tajným hlasovaním zvolený Ing. Ing. Boris Pargáč - hlavný kontrolór tel.: +421 57 756 18 25 mobil: +421 918 538 517 e-mail: boris.pargac@snina.sk Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 30 Rozsah činnosti hlavného kontrolóra: Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonosti, účinnosti, hospodárnosti a efetkívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majektovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý Mestský úrad - Radnica Radničné námestie 7 052 01 Spišská Nová Ves Kontakt: t. č.

zodpovedá: • za plnenie úloh útvaru hlavného kontrolóra mestskému zastupiteľstvu. Ing. Marta Hajdúchová. Email: dolnalehota@zoznam.sk; kontrolordl@zoznam.sk Postavenie hlavného kontrolóra: Povinnosť obce mať hlavného kontrolóra stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Uvedenú kontrolnú činnosť vykonáva: – na mestskom úrade, – v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených mestom, – v právnických osobách, v ktorých má mesto majetkovú účasť a u iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka útvar miestneho kontrolóra Správa z kontroly vybavovania s ťažností a petícií za obdobie od 1. júla 2010 do 31.

Profil obstarávateľa; Smernica o obstarávaní; Finančné limity; Nadlimitné zákazky; Súťaž návrhov; Podlim Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky. 5.

prepojte bankové účty s rýchlymi knihami online
ako dlho pre kapitál jeden na spracovanie platby
75 dolárov v šterlingoch
zmeniť môj email na spotify
bezpečnostná konferencia las vegas 2021
25 000 v dolároch na librách
kde si môžem kúpiť yoyo strunu

Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR. Služba Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR umožňuje zadávateľovi sledovať ži votný cyklus svojho podnetu, resp. sťažnosti. Ak si želáte informácie o stave sťažnosti alebo podnetu podaného elektronicky, možete využiť služby e-govermentu.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Obdobie v obci Pažiť - 01. 03. 2019 - 28. 02. 2025 Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu: a) zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami 2/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci končí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Tekovské Lužany a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.